Házhoz szállítás: 10000 Ft-ig bruttó 990 Ft, 10000 és 20000 Ft között bruttó 790 Ft !
20 000 Ft-tól ingyenes szállítás!
healthmarket3@gmail.com
Házhoz szállítás: 1-5 munkanap, Magyarország teljes területén!
Iratkozzon fel, és nem marad le az akciókról!
Legyen viszonteladónk!

Vásárlási Feltételek (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek irányadók valamennyi, az egeszsegmarket.hu weboldalon keresztül történő értékesítés esetén irányadó

 1. Vállalkozás adatai

  Név: Egészség Zóna Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 2740 Abony Honvéd út 37. 
  Levelezési cím: 2740 Abony Honvéd út 37. 
  Üzlethelyiség címe: 2740 Abony Honvéd út 37. 
  Cégjegyzékszám:13-09-200208
  Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 26520405-2-13
  Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
  Bankszámlaszám: 10700550-71153768-51100005
  Elektronikus levelezési cím: healthmarket3@gmail.com
  Telefonszám: +36-20-581-5904

 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások, árak

  A Vállalkozás az egeszsegmarket.hu weboldalon keresztül gluténmentes, laktózmentes, paleolit,
  vegán, bio és reform élelmiszereket értékesít.
  A Vállalkozás a rendelés időpontjában érvényes árak a termékek mellett tünteti fel. Az árak bruttó
  árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. Amennyiben a
  webáruházban hiba lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartja a Vállalkozás a jogot a
  korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a
  vásárlót a helyes adatokról. A hiba javítását követően a vásárló még egyszer megerősítheti a
  megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

 3. Regisztráció

  A Vállalkozás a weboldalon regisztrációra biztosít lehetőséget a vásárlási adatok rögzítéséhez. A regisztrációra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót külön dokumentum tartalmazza.

 4. Rendelés menete

  4.1. Termék kosárba helyezése

  A termék a „Kosárba” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a kosár megnyitását követően a megrendelni kívánt mennyiség beállítható. A vásárló a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti és módosíthatja.

  4.2. Szállítási mód kiválasztása

  A kosár tartalmának kiválasztása oldalán a vásárló az átvétel módját beállítja, ami a házhoz szállítás.

  4.3. A vásárló adatainak megadása

  A „Tovább” gomb megnyomását követően adja meg a vásárló a számlázási és szállítási adatait, illetve választhatja ki a fizetési módot.

  A következő személyes adatok megadás kötelező: e-mail cím, telefonszám, jelszó.

  A szállítási adatok közül a következő adatok megadása kötelező: név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, kapucsengő. A szállítási adatok közül a cégnév megadása nem kötelező.

  A számlázási adatok közül a következő adatok megadása kötelező: számlázási név, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, kapucsengő.

  4.4. Megrendelés

  A vásárló a „Rendben” gombra kattintással adhatja le rendelését.

  4.5. Visszaigazolás

  A Vállalkozás a vásárló megrendelését 48 órán belül visszaigazolja a vásárló megrendelés során megadott e-mail címére.

  Amennyiben a vásárló a megrendelése leadásától számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást, akkor a vásárló a megrendelését bármikor törölheti, illetve eldöntheti, hogy átveszi-e a megrendelt terméket.

  4.6. Szerződés létrejötte

  A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Vállalkozás azt nem iktatja és utólagosan nem hozzáférhető. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés határozatlan időre jön létre.

  A Vállalkozás a vásárló megrendelésétől számított 48 órán belül a vásárló megrendelés során megadott e-mail címére küldött e-mailben elfogadja a vásárló megrendelésre vonatkozó ajánlatát, amely elfogadással jön létre a szerződés a vásárló és Vállalkozás között.

  4.7. Számlázás

  Vállalkozás papír alapú számlát állít ki a vásárló részére, amit a megrendelt termékek kiszállításával vagy a termékek átvételével egyidejűleg ad át a vásárló részére. 

  4.8. Szerződés megszűnése

  A szerződés teljesítéssel, felmondással vagy elállással szűnik meg.

 5. Elállási jogra vonatkozó tájékoztatás

  Azon a vásárló, aki a fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a szerződéstől az alábbiak szerint állhat el:

  5.1. Elállási jog gyakorlásának határideje és módja

  A fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, hogy a megrendelt terméket a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy átvette.

  Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, akkor elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vállalkozás részére (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban megjelölt címek egyikére.

  A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt megküldi a Vállalkozás részére az elállási nyilatkozatát.

  5.2. Elállás joghatásai

  Ha a fogyasztó eláll a megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől, akkor a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag azonban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  A Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatartja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy, amennyiben a termék még nem érkezett meg a Vállalkozáshoz, akkor, addig, amíg a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két időpont közül a korábbi időpont irányadó.

  Amennyiben a fogyasztó a terméket már átvette, úgy köteles a Vállalkozás részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 186. címre vagy átadni a 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 186. üzlethelyiségben. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. A Vállalkozás a terméket
  csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában
  veszi vissza.

  Elállási nyilatkozat minta

 6. Hibás teljesítés esetén gyakorolható jogok

  6.1. A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít a Vállalkozás azonban hibásan, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett volna.

  6.2. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó által gyakorolható jogok

  (i) Kellékszavatosság

  A fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  A fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  A fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

  A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni; a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Amennyiben a fogyasztó a teljesítéstől számított hat hónapon belül érvényesíti kellékszavatossági igényét, akkor a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele a kellékszavatossági igény érvényesítésének, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Vállalkozás értékesítette részére. Amennyiben a fogyasztó a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után érvényesíti kellékszavatossági igényét, akkor a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

  (ii) Termékszavatosság

  A fogyasztó – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet kellékszavatossági igény érvényesítése helyett. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény esetén a termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

  A gyártó vagy forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy az alábbi mentesülési okok egyike fennáll:

  (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) kell a menetesülési ok fennállását bizonyítania.

 7. Vásárló és Vállalkozás közötti vitás kérdések rendezése

  7.1. Panasztétel Vállalkozásnál

  A vásárló a megrendelt termékekkel, illetve a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Vállalkozásnál a Vállalkozás fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

  (i) Szóbeli panasz

  A Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben a Vállalkozásnak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

  A Vállalkozás a jegyzőkönyv egy példányát üzlethelyiségben felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja a vásárlónak. A Vállalkozás a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

  (ii) Írásbeli panasz

  A Vállalkozás – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.

  A Vállalkozás a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. A Vállalkozás a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a vásárlóval a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidőt a Vállalkozás megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.

  Amennyiben a vásárló panasza elutasításra kerül, akkor a Vállalkozás az elutasítás indokáról tájékoztatja a vásárlót.

  7.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

  Amennyiben a Vállalkozás és a vásárló között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

  7.3. A fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

  (i) Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál

  A fogyasztó a panaszaival elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatal elérhetősége a https://jarasinfo.gov.hu/ alatt érhető el.

  (ii) Békéltető testülethez fordulás lehetősége

  A fogyasztó jogosult az alábbi illetékes békéltető testülethez fordulni:

  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Telefonszám: +36 1 488 2131
  Faxszám: +36 1 488 21 86
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 8. Magatartási kódex

  A Vállalkozás nem rendelkezik magatartási kódexszel.

 9. Irányadó jog

  Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv irányadó.

 

Hatályos 2019. március 20. napjától

" />